Σκοπός της Brain-Gate Inc.

Ο σκοπός της Brain-Gate είναι επιστημονικός και αναπτυξιακός. Δηλαδή επικεντρώνεται στις υπηρεσίες που υποστηρίζουν και προωθούν την επιστημονική εξέλιξη, την έρευνα, την εκπαίδευση, την κοινωνία - αποκλείοντας κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Brain-Gates Inc. μπορεί να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες

(η εταιρεία θα εκμεταλλευτεί τους λογιστικούς και ανθρώπινους πόρους, την εμπειρία και τη γνώση των μελών της)